Milieu

Milieu

Milieu

Bij bouw- en verbouwprojecten is het belangrijk om ook steeds het ecologische aspect mee in acht te nemen. Hievoor worden vaak externe experts aangesteld om de impact op het milieu in kaart te brengen en te beperken. 

Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning is een vergunning voor het realiseren van een bouwwerk of het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten die een mogelijke impact hebben op de fysieke leefomgeving. Het milieu luik is hier een belangrijk onderdeel van en dient de nodige aandacht te krijgen. Een deel van deze omgevingsvergunning, is het sloopopvolgingsplan (SOP). Dit dossier beschrijft alle materialen die vrijkomen bij sloop of renovatie, met een speciale aandacht voor gevaarlijke stoffen zoals asbest, teer of chroom VI. 

Grondverzet

Een technisch verslag beschrijft de hergebruiksmogelijkheden van uit te graven of reeds uitgegraven bodem. Mits veldwerk en analyses kunnen we bepalen onder welke code uw bodem kan afgevoerd of hergebruikt worden.  Alle verdachte stoffen, waaronder PFAS, worden onderzocht. Wij hebben hiervoor onze eigen boorploegen én we werken samen met externe ploegen om u zo snel mogelijk van dienst te zijn.

Bodemonderzoek

Een oriënterend bodemonderzoek biedt een antwoord op de vraag of uw bodem vervuild is. Als dat het geval is, dan volgt een beschrijvend bodemonderzoek bodemonderzoek om de omvang en de ernst van de verontreiniging te bepalen. Indien de verontreiniging als ernstig beschouwd wordt, is een bodemsanering nodig.

Sloopopvolging

Het sloopvolgingsplan (SOP) beschrijft alle materialen die vrijkomen bij een sloop of renovatie. Speciale aandacht gaat naar gevaarlijke stoffen zoals asbest , teer of chroom VI en storende stoffen zoals glas en cellenbeton. Het sloopvolgingsplan kan als basis dienen voor het sloopbestek. Het sloopvolgingsplan is een onderdeel van de omgevingsvergunning.

Stookolietank

Om milieuverontreiniging te vermijden is het van essentieel belang dat de opslagtanks voor gevaarlijke stoffen regelmatig worden gekeurd. Als exploitant van boven- of ondergrondse opslagtanks van gevaarlijke vloeistoffen bent u er wettelijk toe verplicht deze zowel bij indienststelling als periodiek (beperkt en algemeen onderzoek) te laten keuren om de conformiteit en veiligheid ervan te kunnen garanderen.

Uw groene partner: SPOQ

Laat u bijstaan door deskundigen en geniet van de snelle, efficiënte en volledig digitale service van SPOQ en partners. Vraag uw keuringen makkelijk aan via het platform.