CE Compliance

CE Compliance

Een CE-markering op een product geeft aan dat het product aan alle wettelijke verplichtingen betreffende veiligheid, gezondheid en milieubescherming voldoet. Het product mag zonder problemen verkocht en gebruikt worden binnen de Europese Economische Ruimte (EER). 

CE Compliance

Bijkomende informatie

Aangezien elke machine eigen risico’s heeft en er specifieke normen kunnen worden toegepast om overeenstemming met de eisen uit de machinerichtlijn aan te tonen, moet voor elke machine nauwkeurig worden bepaald wat er in het technisch constructiedossier moet. Dit dossier moet aantonen dat de machine in overeenstemming is met de eisen van de richtlijnen en moet het inzicht verschaffen in het ontwerp, de fabricage en de werking van de machine. 

Hoe verkrijgt u de CE-markering?

  • Plaatsbezoek + plan van aanpak
  • Definiëren van de toepasselijke richtlijnen, verordeningen en (geharmoniseerde) normen
  • Definiëren van de 'route to compliance' en specifieke eisen m.b.t. documentatie
  • Input betreffende verplichtingen van leveranciers indien van toepassing
  • Ondersteuning in het opstellen van de overkoepelende risicoanalyse volgens ISO 12100
  • Verificatie van de opgestelde documentatie
  • Aanleveren van een documentstructuur om het technisch constructiedossier te borgen

Nog vragen?
Neem nu contact met ons op.